Чрез своята политика на сближаване Европейският съюз работи за намаляване на различията както в нивата на и в качеството на живот в европейските “региони”. Тя насърчава действия, целящи да направят европейската територия по-иновативна, по-устойчива и по-приобщаваща, като по този начин се подобрява качеството на
живота на жителите.

По-голямата част от средствата, предназначени за намаляване на тези различия, се управляват на регионално или национално равнище. ЕС вярва, че регионалното развитие може да се подобри и чрез трансгранично сътрудничество или сътрудничество отвъд границите.

Програмата Interreg Europe разполага с бюджет от ЕФРР в размер на 379 млн. евро за периода 2021-2027 г.

Чрез своя приоритет, посветен на укрепването на институционалния капацитет за по-ефективна регионална политики за развитие, тя подкрепя изграждането на капацитет по различни теми на регионалното развитие в рамките на обхвата на политиката на сближаване. Този обхват включва 5-те цели на политиката.

Трансгранично сътрудничество: европейската програма Interreg за сближаване  на граничните региони навършва 30 години - Регионална политика - Европейска  комисияВсе още програмата признава необходимостта от концентриране на ресурсите в областите на политиката, които са най-подходящи и спешни за регионите в Европа. Поради това се планира най-голямата част от бюджета на програмата от ЕФРР (80 %) е посветена на темите, обхванати от Цел на политиката 1 “По-интелигентна Европа” и Цел на политиката 2 по-екологична Европа и отчасти в рамките на Цел 4 на политиката “По-социална Европа”. Останалата част от бюджета (20 %) е на разположение за темите, обхванати от останалите три цели на политиката.

Програмата финансира два вида действия:

а) Проекти за междурегионално сътрудничество: партньорства, съставени от организации, имащи отношение към политиката от различни страни в Европа работят заедно в продължение на 4 години, за да обменят опит в областта на по конкретен въпрос на регионалното развитие. През четвъртата и последна година от проекта партньорът регионите се съсредоточават главно върху мониторинга на резултатите и въздействието на сътрудничеството. Покани за участие в проекта се обявяват през целия програмен период.
б) Платформа за обучение в областта на политиките: пространство за непрекъснато обучение, в което могат да се публикуват всички важни за политиката организация , занимаваща се с политиките за регионално развитие в Европа, може да намери решения и да поиска експертна подкрепа за подобряване на начина, по който осъществява публичната си интервенция.

Кой може да получи финансиране?

Всяка от следните организации, които имат отношение към политиките за регионално развитие и са базирани в 27-те страни от ЕС държавите-членки, както и в Норвегия и Швейцария, могат да получат финансиране от Interreg Europe:

  • Национални, регионални или местни публични органи
  • Институции, регулирани от публичното право (напр. агенции за регионално развитие, организации за подкрепа на бизнеса)
    организации за подкрепа на бизнеса, университети)
  • частни организации с нестопанска цел.

Преките бенефициенти на програмата са организации от всички региони на ЕС, както и Норвегия и Швейцария, които участват в разработването и изпълнението на политики за регионално развитие.

By anonce

Вашият коментар