cargo

Транспортът е значим дял от националните и световни икономически процеси. Транспортът спомага и социалните процеси на макри и микро ниво. Транспортният сектор бива представен от транспортни фирми. Транспортните фирми са вид търговски дружества и подлежат на обща регулация от Търговския закон. Спрямо спецификата на услуга, която предоставят, а именно превоз на товари и хора, дейността им се регулира от закони като: Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, закона за гражданското въздухоправане, Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанища.

Нивото на транспортните услугите, предоставяни от транспортна фирма София влияе пряко върху всички икономически и социални процеси в столицата. Спомага бизнеса в неговата цялост, предвит основните функции на транспорта като отрасъл. Търсенето на транспортни услуги е значително. Предвид огромното търсене бизнесът търпи динамично развитие. Развитият пазар благоприятства за доброто качество на услугата и стимулира превозвачите да се развиват.

Информационната база от предлагани транспортни услуги е богата и достъпна за крайния потребител. Това го улеснява да избере подходящата транспортна фирма на разумна цена.

Капиталът на транспортната фирма по нищо не се различава съответно по форма, състав и начин на формиране от търговската фирма. Формира се по същия начин.

Възможните източници за финансиране са съответно вътрешни и външни. Основният капитал бива финансиран за сравнително по-дълъг период от време. Капиталът служи за поддържане на материално-техническата база, за закупуване на необходимите транспортни средства за упражняване на дейността.

Друг фактор, който е пряко отговорен за реализиране на успешна дейност е качеството на персонала, ангажиран в дейността.

Качеството на услугата се определя главно спрямо два критерия – сигурност и своевременност.
Формата на собственост бива три вида: държавни транспортни предприятия, частни транспортни предприятия и смесени транспортни фирми.

Според произхода на превозвачите съответно е следната: транспортни превозвачи от национален характер, транспортни превозвачи от чуждестранен характер и такива от смесен тип.

 

By anonce

Вашият коментар